top of page

Careers

Please see below any open positions at De Sering and TestTafel.

Op dit moment zoeken we:

 • Een ervaren chef

 • Een front-of-house medewerker (voltijd) (uitgebreide vacature volgt)

 • Een bouwcoördinator (uitgebreide vacature volgt)

 

Vacature Ervaren Chef (36 - 45 uur per week)

De immer avontuurlijke, creatieve, ambitieuze TestTafel* keuken is op zoek naar een nieuwe aanvulling op het team.

*Wat is TestTafel?

TestTafel is een experimenteel, plantaardig restaurant dat iedere week een nieuw zevengangenmenu serveert. We doen dit met als doel het financieren van De Sering: een volkskeuken, publieke ruimte en activistische keuken op dezelfde locatie. 

 

Wat we bieden:

 • Creatieve vrijheid en inbreng

Elke week serveren we een nieuw menu, samengesteld uit de inbreng van de chef-koks tijdens onze wekelijkse menuvergadering. Tijdens de week werken we er samen aan om het menu gaandeweg te verbeteren. Als je bij ons komt werken, kun je een gelijkwaardig onderdeel van dit proces zijn vanaf je eerste dag.​

 • Een niet-toxische en egalitaire keuken

Bij TestTafel proberen we een zo goed mogelijke balans op te bouwen tussen effectiviteit en egalitarisme. Dit doen we door posities met verantwoordelijkheid en gezag  binnen de kern van het keukenteam te rouleren. Wat we absoluut niet doen is schreeuwen, met borden gooien of enige vorm van pesten uitoefenen die nog te vaak voorkomt in keukens.

 • Snelle toegang tot verantwoordelijke posities

Om onze egalitaire keuken te laten werken, moet iedereen leren hoe die de pas moet gebruiken, de mise moet plannen, toezicht moet houden op de voorbereiding gedurende de dag, enzovoort. Bij ons hoef je geen maanden of jaren bezig te zijn met het verdienen van je sporen. Het is mogelijk om de keuken te draaien tijdens service binnen enkele weken na aanvang.​

 • Breed en snel leren in koken en keukenmanagement

Omdat ons menu elke week verandert, kunnen we niet zelfgenoegzaam zijn. We moeten voortdurend leren en goed opletten. Elke week is een nieuwe kans om aan een techniek te werken die jij interessant vindt. Als het om keukenmanagement gaat, creëert ons systeem van roulerende verantwoordelijkheden de mogelijkheid om een functiewisseling in maanden in plaats van jaren te doorlopen.​

 • Ruimte voor je eigen projecten en interesses 

We bieden veel ruimte om aan je eigen projecten en interesses te werken. Dit kan tijdens werkuren zijn (denk aan het verbeteren/veranderen van iets binnen het restaurant waar je gepassioneerd over bent) of buiten werkuren (met behulp van onze apparatuur, ruimte, materialen).

 • De mogelijkheid om een nieuw restaurant te openen met ons

Het is het doel van De Sering om door het hele land een netwerk van gemeenschappelijke keukens en vrije ruimtes op te bouwen. We hopen dit jaar onze tweede locatie op veel grotere schaal te openen. Als onderdeel van deze nieuwe locatie willen we een fine dining restaurant openen dat het beste van TestTafel naar een hoger niveau tilt. Als fulltime lid van ons team kun je deel uitmaken van deze reis.​

 

Wat we zoeken:

 • Ambitie

Idealiter zie je werken bij TestTafel als een kans om te experimenteren en te leren een fine-dining chef-kok te worden. Dit kan met de mogelijkheid om op de lange termijn bij ons te blijven of om het te gebruiken als opstap naar het openen van je eigen restaurant. Dit is geen bijbaan om naast je studie/andere banen te doen, het is een investering van jouw tijd en inspanningen.​

 • Creativiteit of de wens om een creatieve kok te worden

In fine dining en in restaurants in het algemeen is er vaak heel weinig ruimte voor iemand anders dan de chef-kok. Bij TestTafel hebben we de creatieve inbreng van iedereen nodig. Het kan zijn dat je al vertrouwd bent met het ontwerpen van gerechten of het meteen oplossen van mislukte ideeën. Als dat niet het geval is, verwachten we dat je het wilt leren.

 • Ervaring

Idealiter heb je ongeveer twee jaar ervaring in fine dining. Mocht je deze ervaring niet hebben, dan is twee jaar ervaring als chef-kok/souschef ook prima.

 • Uithoudingsvermogen

Hoewel we geen werkweken van 80 uur vereisen (meer 36 - 45 uur, afhankelijk van je behoeften), duurt een volledige TestTafel-dienst ongeveer 12 uur en moet je de hele tijd energie en focus behouden!

 • Flexibiliteit en diversiteit

Met een steeds wisselende menukaart, een snel groeiende locatie en een drukke agenda met een grote verscheidenheid aan activiteiten (zowel normale bediening als evenementen en catering) kan TestTafel soms flexibiliteit en snel denken vereisen. Hoewel sommige medewerkers Nederlands zijn, wordt het merendeel van onze activiteiten in het Engels uitgevoerd. Daarom vragen wij je comfortabel te zijn met communiceren in het Engels.

 

Praktische zaken:

Salaris

Bij TestTafel verdient iedereen hetzelfde, ongeacht ervaring of functie. 35% van ons inkomen is bestemd voor salaris. Als we minder dan 35% aan salaris uitgeven, betalen we het verschil in een bonus, gespreid over de gewerkte uren (als we bijvoorbeeld 33% aan salaris besteden, betekent dat ongeveer 1,50,- per uur extra). Als we maand na maand onder de 35% duiken, verhogen we het salaris permanent. Op dit moment bedraagt het basissalaris 13,27,- per uur + de gebruikelijke 8% vakantiegeld en 4 weken betaalde vakantie.

Vakantie / uitgebreid verlof

Je kunt vrij nemen voor vakanties, andere projecten of stages met een opzegtermijn van een maand. Dit kan op elk moment van het jaar zijn. 

Betaalde pauzes

Ieder uur dat je ingeklokt bent is een betaald uur. Overuren betalen we echter niet uit.

 

Personeelseten

Lunch en avondeten zijn altijd gratis (Volkskeuken), ook wanneer je niet werkt.

 

Uren en dagen

Wij vragen minimaal drie dagen koken en een halve dag op dinsdag. Op dinsdag hebben we de kernteamvergadering en de menuvergadering, en we werken allemaal aan het verbeteren van de plek op verschillende niveaus. In totaal komt dit neer op ongeveer 36 tot 40 uur per week. Als je wilt, is er vaak de mogelijkheid om extra diensten op je te nemen.

 

Wanneer

Zo snel mogelijk.

Sollicitatieprocedure

Stuur je motivatiebrief en  CV (in het Engels) zo snel mogelijk naar naar info@desering.org.

Heb je vragen? Gebruik hetzelfde e-mailadres om deze te stellen!

Experienced Front of House Member Vacancy (36h - 45h per week)

The ever-adventurous, creative, ambitious TestTafel* kitchen is looking for a new addition to the team.

*What is TestTafel?

TestTafel is an experimental, plant-based restaurant that serves a new seven-course menu every week. We do this to fund De Sering, a community kitchen, public space and activist kitchen operating from the same location. 

What do we offer:

 • Creative freedom and input

Within the front-of-house team, you can spend time on what you personally find most important and interesting. This can be wines, cocktails, additions to our homemade alcohol-free menu or even a cake or bite to serve behind the bar. We are constantly looking for improvements and experimentation is at the heart of what we do, so your experience and vision are more than welcome.

 • A non-toxic and egalitarian team

At TestTafel we try to build the best possible balance between effectiveness and egalitarianism. We do this by rotating positions of responsibility and authority within the core team and sharing how we feel about a task or how it's done. What we absolutely do not do is shout, throw plates or exercise any form of bullying that is still too common in restaurants.

 • Quick access to positions of responsibility

When you become part of our team you will have access to positions and roles of responsibility within the first weeks of working here (depending on experience). We want you to be a full member of the core team as quickly as possible and will value you as such. 

 • The possibility to learn within and outside FOH broadly and quickly

At TestTafel we try to set up everything in such a way that new roles can be learned in a matter of weeks, not months or years. Depending on your interest and what’s going on in our team at the time it’s also possible to branch out and join the kitchen for a period of time, for example.

 • Space for your own projects and interests

We offer lots of space to work on your own projects and interests. This might be during working hours (think of improving/changing something about the restaurant you are passionate about) or outside of working hours (using our equipment, space, materials). 

 • The possibility of opening a new restaurant with us

It is the goal of De Sering to build a network of community kitchens and free spaces throughout the country. We hope to open our second location on a much larger scale this year. As a part of this new location, we want to open a fine dining restaurant that takes the very best of TestTafel and pushes it further. As a full-time member of our team, you can be a part of this journey.

What are we looking for:

 • Ambition

Ideally, you see working at TestTafel as an opportunity to maximise experimentation and learning to be a fine-dining FOH member. This could be with the potential to stay with us in the long term or to use it as a stepping stone to opening your own restaurant. This is not a part-time job to do besides your studies/other jobs, it is an investment of your time and efforts.

 • Creativity

A full-time member of our team not only has the opportunity to greatly influence our way of working and our offerings, we also seek this input. We are looking for people who are not afraid to share their vision, try something they have never done before and are then willing to put in the energy to make what we do here excellent. 

 • Experience

Ideally, you have either +/- two years of experience in fine dining or experience in large volume restaurants in positions of leadership, or a good understanding of what it takes to lead a team, make orders and so on. Specialisation in wines, cocktails or other types of drinks and the initiative to find new orders aligning with our concept is a plus.

 • Endurance

While we do not require 80-hour weeks (more like 36-45 depending on your needs) a full TestTafel shift on the FOH would normally be 8-10 hours (with unforeseen circumstances possibly more). We need someone who can maintain energy and focus throughout and wants to be there!

 • Flexibility

With an ever-changing menu, a quickly expanding location, and a busy calendar with a great variety of activities (normal service as well as events and catering) TestTafel can require flexibility and fast-thinking at times. Although some staff are Dutch the majority of our operations are carried out in English and so we ask you to feel comfortable communicating in English.

The practicalities:

Salary

At TestTafel everyone earns the same irrespective of experience or position. 35% of our income and 20% of our profit is earmarked for salary. If we spend less than 35% on salary we pay out the difference in a bonus spread over the hours worked (for example, if we spend 33% on salary that would roughly mean an additional 1.50,- per hour). If we dip under 35% month after month we raise the salary permanently. At the moment the base salary is 13.27,- per hour + the usual 8% vacation money and 4 weeks paid vacation.

Vacations / extended time off

You can take time off for vacations, other projects or internships/stages with a month's notice. This can be at any point in the year. 

Breaks are paid

Every hour you are clocked in is a paid hour, however we do not pay overtime.

 

Staff food

Lunch and dinner are always free (Volkskeuken), also when you are not working.

 

Hours and days

We require a minimum of 3 days of cooking and half a day on Tuesday. On Tuesday we have the core team meeting and menu meeting, and we all work on improving the place on a variety of levels. This makes for a total of about 36 to 40 hours per week. If you want there is often the possibility of taking on additional shifts.

 

When? 

As soon as possible.

Application procedure

Send your motivation letter and CV (in English) as soon as possible to info@desering.org.

Do you have any questions? Use the same email address to ask them.

IMG_0039.jpg
IMG_0212-2.jpg
IMG_0396.jpg
IMG_0079.jpg
IMG_8283-2.jpg
IMG_0189.jpg
IMG_0195.jpg
IMG_0198.jpg
IMG_0861.jpg

A public space, community kitchen, and host to your initiatives. 

The beating heart of De Sering. A community kitchen that serves two courses and homemade bread for the price of your donation. 

The experimental  restaurant of De Sering. A weekly changing seven course menu, natural wines and cocktails

The Bar of De Sering serves natural wines, local beers and homemade drinks and cocktails six days a week.
Coffee & bites
De Sering's very own coffee bar with weekly bites.  

De Sering is host to a great scale of events and initiatives. Check here to find out what's going on and how your idea can be on the list!

Both De Sering & TestTafel are available for catering. From intimate ten courses at home to thousands of meals on the barricades.

bottom of page